§1 Odstąpienie do umowy

1.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

1.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: BG-MOTO, ul. Tuwima dz. 1/46, 10-747 Olsztyn; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy boggerom@gmail.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §1 pkt. 1.1 nie wywołuje skutków prawnych.

1.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr.1) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

1.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta).

1.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca.

1.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

1.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

1.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

1.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

1.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 1 pkt 1.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

1.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

1.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§2 Reklamacje

2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.

2.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

2.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres BG-MOTO, ul. Tuwima dz. 1/46, 10-747 Olsztyn lub poprzez e-mail na adres boggerom@gmail.com. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji. Dodatkowo:

2.3.1.  Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie protokołu reklamacyjnego razem z kurierem dostarczającym przesyłkę.

2.3.2. Paczka posiada zewnętrzne znamiona uszkodzenia - należy nie odbierać przesyłki dokonując jednocześnie w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej spisania protokołu reklamacyjnego.

2.3.3. Po rozpakowaniu paczki okazuje się, że towar został uszkodzony w trakcie przewozu - należy niezwłocznie powiadomić przewoźnika, spisać protokół zdawczo-odbiorczy w obecności przysłanego przedstawiciela przewoźnika oraz dodatkowo powiadomić sprzedawcę.

2.3.4. W przypadku niedopełnienia formalności o uszkodzonej przesyłce w czasie transportu sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności. Uwarunkowane jest to faktem, że wszystkie nadawane przez nas przesyłki są wolne od zewnętrznych wad fizycznych.

2.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

2.4.1. W przypadku uznania reklamacji zobowiązujemy się do naprawy towaru.

2.4.2. Przy braku możliwości naprawy towar zostanie wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana towaru na ten sam model nie jest możliwa, zostanie on wymieniony na inny o najbardziej zbliżonych parametrach.

2.4.3. Przy braku możliwości naprawy lub wymiany dokonany zostaje zwrot zapłaty.

2.5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:

2.5.1. Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2.5.2. Wad powstałych na skutek wykorzystywania produktów niedbale lub niezgodnie z jego przeznaczeniem,

2.5.3. Produktów samodzielnie przerabianych, naprawianych lub nieprawidłowo instalowanych,

2.5.4. Produktów uszkodzonych mechanicznie, termicznie lub chemicznie oraz wad powstałych na skutek tych uszkodzeń,

2.5.5. Produktów używanych po stwierdzeniu wady.

2.6. Towar należy dostarczyć sprzedawcy wraz z paragonem lub z oryginałem faktury i opisem wady. Towar należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu. W przypadku wysyłki towaru, należy go zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas transportu. Kupujący dokonuje wysyłki reklamowanego towaru na własny koszt. Sposób wysyłki należy uzgodnić ze sprzedawcą. Jest to warunek zwrotu kosztów wysyłki w przypadku uznania reklamacji. Wada części towarów objętych transakcją wieloprzedmiotową nie może prowadzić do zareklamowania wszystkich towarów.

Różnice wynikające z preferencyjnych ustawień monitora i komputera osoby kupującej (proporcje, kolor, itp.), nie mogą stanowić podstawy do reklamowania zakupionych produktów. Gwarancja obejmuje jedynie wady w nabytym towarze.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową ani rękojmi. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do towarów dostarczonych Kupującemu wraz z gwarancją pisemną. Na podstawie art.10 pkt.3, ust. 4 ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów [...] (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 r.) nie przyjmujemy zwrotów towarów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Na podstawie art.10 pkt.3 ust.5 ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) nie zwracamy kosztów przesyłki oraz prowizji za płatność kartą płatniczą.

   

Formularz zwrotów i reklamacji